Príspevok MŠVVaŠ SR na učebnice info


Rok 2016
V marci 2016 poskytne MŠVVaŠ SR príspevok na učebnice základným školám
a gymnáziám s osemročným vzdelávacím programom podľa:

 • počtu žiakov šiesteho, siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl a prvého, druhého,
  tretieho a štvrtého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2015/2016
  (použité budú údaje zo štatistických výkazov zo septembra 2015 od CVTI) a
 • výšky príspevku 11 € na žiaka.

 • Príspevok na učebnice je účelovo určený na nákup učebníc uvedených
  v zozname zverejnenom na Edičnom portáli MŠVVaŠ SR

  Nevyčerpané finančné prostriedky je potrebné prostredníctvom zriaďovateľa školy vrátiť najneskôr
  do 5. decembra 2016 na účet poskytovateľa. Pri vrátení finančných prostriedkov je potrebné postupovať
  v súlade s usmernením príslušného odboru školstva Okresného úradu k vráteniu nevyčerpaných
  finančných prostriedkov za rok 2016. Formulár nájdete tu.


  Prípadné otázky súvisiace s príspevkom na učebnice je potrebné adresovať
  na oddelenie edičnej činnosti sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR:

  Mgr. Alexander Ryba
  alexander.ryba@minedu.sk
  tel. 02/59 374 374

  Otázky súvisiace s vyúčtovaním príspevku na učebnice je potrebné adresovať
  na príslušný Odbor školstva Okresného úradu v sídle kraja.

  Preto prosím nekontaktujte pracovníkov OXICA ani zástupcov vydavateľstiev.

  Pri tejto príležitosti vydavateľstvo Cambridge University Press ponúka nasledovné tituly,
  ktoré si môžete vybrať zo zoznamu schválených učebníc. Podrobné informácie o ponuke nájdete tu


  back     back

  Pri tejto príležitosti vydavateľstvo Macmillan Education ponúka nasledovné tituly,
  ktoré si môžete vybrať zo zoznamu schválených učebníc. Podrobné informácie o ponuke nájdete tu
  Cenník titulov Macmillan, na ktoré ministerstvo poskytuje príspevky, nájdete tu


  Ak by ste mali záujem o zapožičanie si vybraných učebníc, kontaktujte prosím pracovníkov Oxica.
  V prípade záujmu o metodický seminár alebo osobnú návštevu u Vás v škole, kontaktujte prosím
  zástupcov vydavateľstva Macmillan Education na Slovensku


   Mgr. Daniela Krajňáková 
   tel: 0905 302 803 
   d.krajnakova@macmillan.sk 
   Gréta Korpádiová 
   tel.: 0905 655 869 
   g.korpadiova@macmillan.sk 

  Najčastejšie otázky spojené s uplatnením si nároku na príspevok od MŠVVaŠ na nákup učebníc.
  Príspevok na učebnice (zoznam škôl a výška príspevku).
  Zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov
  a odporúčaných učebníc, na zakúpenie ktorých ministerstvo školstva poskytne školám finančné prostriedky

  Národný register učebníc s odporúčacou doložkou (aktualizácia: 02.03.2016)
  ďalšie dokumenty na stiahnutie...